skocz do:
cele
kalendarium

 

 

miejsca dla prezentacji sztuki wspólczesnej organizowane przez fundację TNS od 1992

wybrane teksty krytyczne i opisujące historię działań fundacji TNS

wybrane linki

powiększ >>> DIAGRAM inicjatyw ponowoczesnych w Trójmieście. Ewolucyjny profil dzialań fundacji TNS

 

FUNDACJA TYSIĄC NAJJAŚNIEJSZYCH SŁOŃC

Założył ją i prowadzi od 1992r Marek Rogulski Rogulus

Od 1992r działa w Gdańsku Fundacja Tysiąc Najjaśniejszych Słońc. Zgodnie z celami statutowymi Fundacja wspiera i organizuje działania, głównie o profilu artystycznym i kulturotwórczym. Pozyskuje nowe miejsca dla prezentacji sztuki współczesnej oraz finansując działania twórcze, ujawnia nowe zjawiska artystyczne. Począwszy od tradycyjnej rzeźby, malarstwa i działań parateatralnych, przez współczesną koncepcję instalacji przestrzennej, obiektu, videoartu, a skończywszy na działaniach performance i progresywnej muzyce improwizowanej. Fundacja prowadzi także działalność wydawniczą w formie druków i wydawnictw CD ROM promując młodych artystów i zdarzenia artystyczne.

SKRÓCONA HISTORIA DZIAŁAŃ FUNDACJI TNS I GALERII SPICHRZ 7 / SPIŻ - 7.

W okresie 1992 - 93 r. współorganizowała i współfinansowała działania Galerii C 14 w Dawnej Hali Zebrań Ludowych na Dolnym Mieście w Gdańsku przy ul. św. Barbary 3. * (1,2). W okresie 1993 - 94 Fundacja pomagała przy powstaniu Otwartych Pracowni * (2,3) organizując rejestrację prawną Fundacji Otwarte Atelier w budynku Dawnej Łaźni Miejskiej na ul. Jaskółczej 1. Fundacja współfinansowała jak też samodzielnie zorganizowała tam szereg wystaw, prowadząc w ramach Otwartego Atelier - Galerię Auto da fe * (4). Obecnie w budynku tym działa CSW Łaźnia . Od 1994r Fundacja organizuje i finansuje działalność galerii SPICHRZ 7 na ul. Chmielnej 10. * ( 5), która po przeniesieniu w 1996 roku do Cyberprzestrzeni Internetu zmieniła nazwę i miejsce działania na: Galeria SPIŻ 7. W miejscu tym korzysta obecnie z przestrzeni wystawienniczej o pow. 300 m2 gdzie organizuje prezentacje sztuki współczesnej i koncerty muzyczne. Z kilkudziesięciu działań zrealizowano 5 filmów dokumentalnych dla I i II pr. TVP.

W 1994r. Fundacja przygotowała własny program dla II pr. TVP oraz zainicjowała kilka ogólnopolskich zdarzeń artystycznych, jak np: cykl wystaw w ramach projektu Poza Postmodernizm / od 2000 r /oraz cykl wystaw z cyklu Wobec Apokalipsy , / rozpoczęcie - 1997 r /, z udziałem artystów z różnych ośrodków sztuki w kraju * (6, 7 ).

Obecnie działalność Fundacji koncentruje się na bieżącej działalności wystawienniczej i wydawniczej. Prezentuje prace i dokonania artystów i twórców niezależnych, aktywnych we współczesnych formach wypowiedzi artystycznej jak: performance, instalacja przestrzenna, videoart, rzeźba, także koncerty muzyki improwizowanej. Najnowszy cykl wystaw składa się na realizowany przez Fundację projekt pt: Poza Postmodernizm. (* 8, 9 TNS. ) oraz projekt.

W roku 2000 wydano album z ośmioletniej działalności Fundacji pt: TNS. W galerii Spiż 7 w roku 2001 Marek Rogulski zaprezentował Podstawy Manifestu Współczesnej Kontrkultury.(* 10)


Fundacja wspiera także działalność niekomercyjnej wytwórni TNS records RXS promującej współczesną muzykę improwizowaną /patrz także: festiwale/ oraz wydaje informator pt: Explorer, dotyczący realizacji projektu Poza Postmodernizm oraz działań w galerii Spiż 7.

przypisy do tekstu wprowadzającego do kalendarium pt: " Historia działań Fundacji Tysiąc Najjaśniejszych Słońc i Galerii Spichrz 7/ Spiż 7 ":
*1. " Obieg " nr.4-5. 1992. " O C 14 z Markiem Rogulskim rozmawia Danuta Godycka ". CSW. Warszawa 1992.
*2. " Metafizyka Społeczna " nr 1. Gdańsk. 1992.
*3. " Manifest Otwartego Atelier " . Gdańsk. 1992.
*4. " Galeria Auto da fe " Wydawnictwo " Sz,sz,sz..." Fundacja TNS. Gdańsk. 1993.
*5. " Historyczny substrat, czyli historia powstania i upadku Otwartych Pracowni w Dawnej Łazni Miejskiej ...i co z tego wynikło. " T. Łukowski. " Zywa Galeria " nr 1.98. Łódz. 1998.
*5. " Litery " nr1. /96. " Podzieleni artyści". P. Leszkowicz. Gdańsk. 1996.
*6. " Czekając na Apokalipsę" A. Wołodzko. " Głos Wybrzeża ". Gdańsk. 19.06.1997.
*7. " Ostatni niezależni czyli Spichrz 7 i Spiż 7 " K. Jurecki.. Gdańsk. 1999.
*8. TNS. Fundacja TNS. Gdańsk 2000.
*9. Poza Postmodernizm. Państwowa Galeria Sztuki. Sopot. 2001.
*10. Podstawy Manifestu Wspólczesnej Kontrkultury. Fundacja TNS 2001. archiwum


FUNDACJA TNS - PRAKTYCZNE CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA.

Fundacja TNS to działająca od 1992r pozarządowa organizacja, która realizuje własne cele statutowe,m.in.: integrację progresywnych przejawów i kreacji artystycznej, filozoficznej, naukowej, duchowej i społecznej.
W Gdańsku Fundacja TNS wspierała działalność galerii C14 (1991-92), współtworzyła Fundację Otwarte Atelier w dawnej łaźni miejskiej (1992-94) i prowadziła tam galerię Auto da fe (1993-94). Po zawłaszczeniu miejsca przez oficjalne struktury kulturalne Fundacja stworzyła galerię Spichrz 7 na północnym cyplu Wyspy Spichrzów (od 1995) przekształconą od 1997 roku na SPIŻ 7.

Utrzymanie i dysponowanie przestrzenią i pomieszczeniami dla celów wystawienniczych i prowadzenia galerii nie jest finansowane przez żadną oficjalną instytucję ani przez administrację miejską, wojewódzką lub rządową.
Fundacja TNS prowadzi działalność non-profit. Jest niezależna od oficjalnych instytucji i struktur zarówno administracyjnie, finansowo, jak i merytorycznie.

Fundacja organizuje miejsca dla działalności statutowej, prowadzi działalność wystawienniczą, wydawniczą, fonograficzną, edukacyjną, prowadzi współpracę z ośrodkami Myśli i Sztuki i Centrami sztuki współczesnej w Polsce i za granicą.
Przy Fundacji działa Ośrodek Badań Przestrzeni Wewnętrznej, Wydawnictwo Sz,sz,sz, Studio Spiż 7 i niekomercyjna wytwórnia muzyczna TNS Records RXS. Fundacja działa w oparciu o własne środki, składki artystów, pozyskane darowizny i dotacje z różnych źródeł.
Działa legalnie, posiada osobowość prawną. Jest artystycznie, merytorycznie, administracyjnie i budżetowo niezależna od wszelkich oficjalnych struktur, z którymi jednak, jeśli uzna to za właściwe może współpracować, o ile służy to celom statutowym nie naruszając jednak przy tym priorytetów własnej niezależności.
To bowiem właśnie wewnętrzna (merytoryczna i artystyczna) i zewnętrzna (administracyjna i budżetowa) wolność pozwala na pełne i swobodne uczestniczenie w wymianie społecznej. Fundacja jest podmiotem prawnym, który realizuje działania o profilu kulturowym dla całej zbiorowości, także w wymiarze globalnym.

Jako osobowość prawna Fundacja dąży do przewartościowania zastanych struktur, i dopasowania ich do aktualnych trendów świadomościowych, nie zaprzeczając przy tym konieczności istnienia różnych struktur świadomości na różnych etapach ewolucji i na różnych stopniach rozwoju zarówno w wymiarze społecznym jak i osobniczym. Dlatego Fundacja TNS uważa je wszystkie za równie ważne jako elementy procesu rozwoju świadomości ale wskazuje także na ich różny stopień i różną wartość pod względem zaawansowania w procesie ewolucji i pod względem szerokości i głębi rozpoznania siebie jako elementu procesu rozwoju świadomości z perspektywy nie antropocentrycznej ale kosmocentrycznej.
O takiej właśnie, kosmocentrycznej perspektywie w interpretacji zjawisk życia i świadomości traktuje prowadzony przez Fundacje TNS projekt pt: Poza Postmodernizm. oraz Poza Postmodernizm rogulusa oraz projekt.


Marek Rogulski Rogulus. 2001.


DZIAŁANIA FUNDACJI TYSIĄC NAJJAŚNIEJSZYCH SŁOŃC Kalendarium od 1992r.


1992 - 1993. Fundacja organizuje działania w GALERII C 14 na ul. św. Barbary.
Galeria C 14 została założona w styczniu 1991 r. przy Stowarzyszeniu KIS przez Andrzeja Awsieja, Joannę Kabalę i Marka Rogulskiego i działała tam do lipca 1992 r.

1992 -1994. Fundacja TNS organizuje działania w "OTWARTYM ATELIER" na ul. Jaskółczej 1 w Dawnej Łazni Miejskiej oraz organizuje rejestrację prawną Fundacji "Otwarte Atelier".
W "Otwartym Atelier" Fundacja TNS otwiera działalność Galerii "AUTO DA FE".
Otwarte Pracownie powstały w 1992r dzięki wspólnym staraniom Galerii C14, formacji Tot Art - u i Galerii Wyspa.

/.../ Galeria Auto da fe walczyła o rzeczywistą realizację celów statutowych jak też o swobodną realizację wizji twórczych. Splot okoliczności zmusił jednak tych artystów do odejścia z Łaźni. Mniej więcej po roku "bezdomności" wywalczają oni dla siebie kolejne miejsce i wówczas powstaje Galeria Spichrz 7. Oficjalne Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia jakie powstało w 1998 roku w "oczyszczonym" z artystów budynku Łaźni zostało stworzone kosztem pierwotnego projektu " Otwartych Pracowni ". Centrum, zamiast powstać do niego równolegle i w odrębnym miejscu, wymusiło likwidację pierwszego projektu./../ T. Łukowski. Miejsca sztuki w Gdańsku”.

1995. FUNDACJA TNS ORGANIZUJE POWSTANIE I DZIAŁALNOŚĆ GALERII SPICHRZ 7 na ul. Chmielnej 10/11. w spichlerzu "Deo Gloria".
Galerię zakłada i prowadzi Marek Rogulski.

1997. DZIAŁALNOŚĆ GALERII SPICHRZ 7 JEST KONTYNUOWANA POD NAZWĄ GALERIA SPIŻ 7 na ul. Chmielnej. Galeria współpracuje lokalowo z Bałtyckim Bractwem Jungów.

2000 - W galerii Spiż 7 ma miejsce rozpoczęcie realizacji projektu POZA POSTMODERNIZM
2001 - W galerii Spiż 7 odbywa się pierwsza promocja Podstaw Manifestu Współczesnej Kontrkultury

2005 - fundacja organizuje Europejski festiwal Współczesnej Muzyki Improwizowanej w Gdańsku


WAŻNIEJSZE PROJEKTY STWORZONE, REALIZOWANE I FINANSOWANE PRZEZ FUNDACJĘ TNS:

Formacja muzyczna TNS - od 1992 do 1994r. Trzon formacji: A. Charchan, M. Rogulski.
Projekt muzyczny: Machina MaGhica ( od 1993r. ) - projekt autorski Rogulusa
Galeria Wibracji AUTO DA FE - od 1993 - 1994r. w Dawnej Łaźni Miejskiej (Otwarte Atelier)
OBPW - od 1994r.
w tym HTZ {ZPNPiPP}
Galeria SPICHRZ 7 - w budynku spichrza "Deo Gloria" - od 1995 do 1997r.
Spichrz 7 - Internet - Introitus - od 1996r. wraz z Y. Paszkiewiczem.
Galeria SPIŻ 7 - od 1997r. działa także pod nazwą Spichrz 7 / Spiż 7, ul. Chmielna.
Wielofunkcyjny Ośrodek Sztuki Współczesnej "Pracownie Eksperymentalne".- 1998 - (projekt wstępny)
Poza Postmodernizm i Podstawy Manifestu Współczesnej Kontrkultury - autorski projekt Marka Rogulskiego
EXPLORER - nieregularne wydawnictwo promujace działalność fundacji i galerii.

Projekt Producenci kontekstów w obliczu przemian - od 2009

projekt VIRTUAL - od 2012

 


ważniejsze projekty wspierane i dofinansowywane przez Fundację TNS:

Galeria C 14 - w 1992r.
Grupa akcji i performance ZIEMIA MINDEL WURM - od 1990 do 1993r.
duet perfromerski i muzyczny: M. Rogulski, P. Wyrzykowski.
OTWARTE PRACOWNIE - Fundacja Otwarte Atelier - od 1992 do 1994r.
Formacja muzyczna ART RHYTHMIC - od 1996r.
Cykl wystaw ogólnopolskich pt: " WOBEC APOKALIPSY " - od 1997r.
pomysłodawca i kurator: K. Jurecki z Muzeum Sztuki w Łodzi.
Formacja muzyczna ROGULUS X SZWELAS PROJECT - od 1998r.
TNS Records RXS - od 1998
Festiwal Muzyki Improwizowanej ZJAZD - od 2001r.i

Europejski festiwal Współczesnej Muzyki Improwizowanej w centrum kulturalno-kongresowym w św. Janie w Gdańsku - od 2005r.

Ważniejsze filmy o działaniach Fundacji TNS:
"Auto da fe - Geniusz Miłości" real. W. Szczepanik. prod " Univision " 25min. 1994r.
"Fantom Hermeticum" real. Yach Paszkiewicz. prod. Video Studio Gdańsk. dla II pr. TVP. 20 min.
"Galeria Spichrz 7" real. Yach Paszkiewicz. prod. Video Studio Gdańsk dla I pr TVP. 20 min.
"Wobec Apokalipsy" real. W. Szczepanik. prod. Studio Video Gdańsk dla II pr. TVP 20 min.